İcra ve İflas Hukuku

Anasayfa » İcra ve İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku’nu kısaca tanımlamak gerekir ise; alacaklı ve borçlu arasındaki, alacak verecek işlemlerinin hangi şekil ve usullere tabi olarak, Devlet organları aracılığı ile (Cebr-i icra) ne şekilde yürütüleceğini belirleyen hukuk dalıdır.

çanakkale icra avukatı

İcra İflas Hukuku Amacı Nedir?

İcra İflas Hukuku’nun amacı kısaca, tahsil edilemeyen, her türlü çek, senet, bono, poliçe, sözleşme bedelleri(kira, alım-satım, hizmet vs.), mahkeme ilamlarının; İcra Müdürlükleri aracılığıyla Cebr-i İcra kanalı ile tahsil edilmesi ya da yerine getirilmesidir. Özetle, her türlü borç ve alacak işlemlerinin hukuki kurallar içerisinde, Cebr-i İcra(Devlet Kanalı) ile çözüme kavuşturulabilmesi İcra İflas hukukunun amacını oluşturmaktadır.

İcra İflas Hukukunun Kaynakları Nelerdir?

İcra İflas Hukukunun Kaynakları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas hukukunun birinci ve en önemli kaynağıdır. Söz konusu kanun İsviçre’den ihdas edilerek yürürlüğe konulmuştur. Ancak bunun yanında icra hukukunun başka kaynakları da mevcuttur.
 • İcra ve İflas Kanunu’nun uygulanma şeklini düzenleyen  1932 tarihli İcra ve İflas Kanunu Nizamnamesi,
 • 25783 sayılı İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği,
 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu,  
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu,
 • 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

Yine yukarıda sayılanlara ek olarak bazı özel durumlar için getirilen farklı kaynaklar da mevcuttur. Bunların bazıları:

 • Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yönetmelik–url
 • Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik–url

Tüm bunların yanı sıra Yargıtay Kararları ve Doktrin de İcra İflas Hukukuna ilişkin önemli kaynaklardır. İlgili kanunun ülkenin tamamında aynı şekilde uygulanması, kanun maddelerinin yorumlanması ve kanundaki boşluklarının doldurulması noktasında Yargıtay’ın önemli işlevi vardır. İİK’nın 14/3 maddesi uyarınca da Yargıtay ilgili dairelerinin İcra ve İflas hukukuna ilişkin tüm kararları düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İcra iflas kanunu nedir?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu; tüm alacak verecek meselelerinin ne şekilde ve hangi kurumlar tarafından çözümleneceği, işlem usulleri, işlem tarafları, işlem şekil ve şartlarının neler olduğu gibi Devlet kanalı ile tahsil edilecek tüm borç ilişkilerine uygulanacak kurallar bütününü içermektedir. Bu kapsamda “İcra iflas kanunu nedir neleri kapsar? İcra hukukunun özellikleri nelerdir? İcra ve iflas daireleri hangi yolla denetlenir? Borçlu borcunu ödemez ise hangi yollara başvurulabilir?” gibi tüm soruların cevapları İcra ve İflas Kanunu’nda yer almaktadır.

İcra iflas hukuku ne tür bir hukuktur?

Özel hukuk kendi içerisinde;

 • Maddi hukuk
 • Şekli hukuk

olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi hukuk genel olarak hukuki ilişkileri düzenleyen kısım iken şekli hukuk ise bu kurallara uyulmaması halinde, bu uyuşmazlıkların ne şekilde halledileceği ne tür yaptırımlar uygulanacağı ve yargılamaların ne şekilde yürütüleceğini düzenler. Bu kapsamda yaptırımların ne şekilde gerçekleştirileceği ve mahkemeler tarafından verilecek hükümlerin ne şekilde uygulanacağı İcra İflas Hukuku tarafından düzenlenmektedir. Bu kapsamda “Icra ve iflas hukuku şekli hukuk mu?” sorusunun cevabı evet olacaktır.

İcra ve iflas hukukunun özellikleri nelerdir?

İcra iflas hukukunun başlıca özellikleri genel hatları ile :

 • Her türlü alacak ihtilaflarının Devlet Kanalı ile çözümlenmesi, tahsil edilmesi, yerine getirilmesi,
 • Borçluların mallarına yönelik yaptırımlar uygulanması,
 • Kişilerin alacakları kendi kendilerine (hukuka aykırı yollarla) tahsil etmeye çalışmalarının önlenmesi

Şeklinde sıralanabilecektir.

İcra Ve İflas Dairelerinin Hukuka Uygun Olmayan İşlemlerinin Denetlemesini Kim Yapar?

İİK’nın 13/1. Fıkrasında yer alan düzenleme gereği icra ve iflas daireleri İcra Mahkemesi hakiminin gözetim ve denetimi altındadır. Ayrıca aynı maddenin devamında Cumhuriyet Savcılarının icra ve iflas dairelerini yılda bir kez denetleyeceklerine yer verilmiştir. Yine söz konusu görevlilerin kusurlu davranışlarından dolayı cezai ve idari boyutta sorumlulukları da devam etmektedir. Genelde icra memur

İcra İflas Hukuku Şikayet Nedir?

İcra İflas Hukuku kapsamında görevlilerin kanuna aykırı bazı işlemlerine karşı icra mahkemelerine şikâyet yolu öngörülmüştür. Bu kapsamda karşımıza en çok çıkan sorular “İcra dairesinin yapmış olduğu kanuna aykırı bir işleme karşı hangi süre içinde hangi yola müracaat edilebilir? İcra dairesi ile ilgili şikayetler nereye yapılır? Genel haciz yoluyla takipte şikâyetin süreye tabi olduğu hallerde şikâyet süresi ne kadardır?” gibi sorulardır. Tüm bu soruların cevapları 2004 sayılı İİK (İcra İflas Kanunu) içerisinde yer almaktadır.

İcra İflas Hukuku Davaları Nelerdir?

Yine İcra ve İflas Hukukundan kaynaklı, kendine özgü ve sadece belirli hallerde açılabilen davalar mevcuttur. Bunlardan bazıları:

 • İstihkak Davası
 • İstirdat Davası
 • İtirazın Kaldırılması Davası
 • Tahliye Davası
 • Menfi Tespit Davası
 • İtirazın İptali Davası
 • Tasarrufun İptali Davası
 • İhalenin Feshi Davası
 • Sıra Cetveline İtiraz Davası
 • İmzaya İtiraz Davası
 • İhtiyati Haciz Davası

Şeklinde olup, söz konusu davalar bunlarla sınırlı değildir.

İcra Ve İflas Hukukunda Avukatın Önemi :

İcra ve İflas Hukukunda yapılacak işlemler kişiler tarafından bizzat yapılabileceği gibi bir avukat aracılığı ile yapılması da mümkündür. İcra ve İflas işlemlerinin bir çok şekli düzenlemeye tabi olması ve genelde süreli işler olması nedeni ile bir avukat desteği alınması önem arz etmektedir. Özellikle süreye tabi olan işlemler açısından hak kaybına uğranılmaması adına hukuki destek alınması elzemdir. Çanakkale ve çevre illerinde İcra ve İflas Hukuku Uzmanı Avukat kadromuz ile müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.

İş bu husus başlı başına bir uzmanlık gerektirmekte olup, alacak konusunda sadece haklı olmak alacağın tahsili için yeterli olmamakta, kendiliğinden ödenmeyen her türlü alacak(çek, bono, senet, poliçe, mahkeme kararları vs.) için İcra yoluna başvurmak zorunda kalınmaktadır.

Çanakkale merkezde yer alan büromuz bu hususta son derece özveri ile çalışmakta, müvekkillerinin alacaklarını tahsil etme konusunda tüm hukuki yol ve işlemleri en etkili şekilde kullanmaktadır. Büromuz nezdinde avukatlarımız aracılılığı ile her türlü kişisel ve kurumsal icra takip işlemleri yapılmaktadır.

Çanakkale Miras Avukatı

Whatsapp
Çanakkale Avukat
Çanakkale Avukat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?